You are here

Ny Detaljplan Ljunghuset 1:1 m.fl.


Lomma kommun har tagit fram en ny detaljplan för Lomma Ljunghuset 1:1 - som berör många av fastigheterna i Habo Ljung.
Det nya förslaget är just nu ute på remiss, och vi vet att flera fastighetsägare har invändningar.
Några har tagit kontakt med kommunen direkt, men vi kan också föra en diskussion med dem från Villaägareföreningens sida.

Kommentarer / överklagande måste vara Kommunstyrelsen, 234 81 Lomma, tillhanda senast 17/6-2016.
Har man inte inkommit med anmärkning innan dess så har man förbrukat möjligheten för framtida överklagande.

Uppdatering Februari 2017:
Kommunen meddelar att det pågår ett arbete med att sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och besvara dessa. Planen förväntas antas under 2018..

Vi ber er därför läsa igenom de nya förslaget - och komma med eventuella synpunkter så snabbt som möjligt.
Har ni synpunkter så skriv ett mail till styrelsen(at)haboljungvillorna.se. Glöm inte att ha med sidnummer, radnummer
eller paragraf som dina kommentarer avser så vi lätt kan hitta det.

Lomma kommuns sida:
http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/samhallsplanering/detaljpl...

Samrådsmötet har redan varit - och här är några noteringar av Mats Skällenäs som var med på mötet.

Detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. i Lomma

Lomma kommun har tagit fram en detaljplan för större delen av vårt bostadsområde här i Habo Ljung.
Samtliga fastighetsägare har fått denna sig tillsänd, och kan yttra sig över planen och dess konsekvenser. Ett samrådsmöte hölls förra veckan i Kommunhuset där alla sakägare var inbjudna. Drygt ett dussintal fastighetsägare hade möjlighet att närvara, med en delvis livlig debatt.
Nedan följer ett förenklat referat som ej gör anspråk att vara komplett, kompletterat med en del personliga kommentarer.
1.planen kan uppfattas som ett regelverk hur man får stycka tomter, hur man får bygga, krav på planteringar mm. Dessa regler är sammanfattade i den ritning som bifogades brevet.
Bl a följande är av allmänt intresse och bör noga beaktas av berörd fastighetsägare.

1. Fastigheterna väster om S Västkustvägen är ej planlagda med motiveringen att ”de ligger lågt och även ligger utsatt med tanke på havsnivåhöjning och erosion”.
(Kan det innebära att kommunen fråntar sig sitt ansvar för erosionsskydd?).

2.Tre fastigheter i N Ö hörnet är även undantagna planen beroende på att golvnivån ligger under 3 m
(Krav från kommunen att man idag lägger golvet på minst +3 m)

3.Marklov kommer att krävas för att fälla träd med en omkrets >50 cm, dvs ca 15 cm i diameter - på sin egen tomt..
(Något märklig bestämmelse då stora träd kan åsamka olägenheter för grannar. Enligt Boverket skall man ha möjlighet till ljus och sol i bostaden. Ett tillstånd att fälla träd kommer sannolikt att avgiftsbeläggas, ligger i andra kommuner på ca 2-3 000 SEK)
Kommunen har dessutom rätt att neka tillstånd.

4.Kommunen vill värna om områdets sommarstugekaraktär och vill därmed K-märka en sommarstuga, övriga sommarstugor som var planerat att K-märkas är rivna.
(Detta motiv känns överspelat då de flesta sommarstugor är borta och området domineras av nya moderna villor med storlekar >150 m2)

5. I vissa fall finns förslag på reglering av tomtgränser, dessa är inte tvingande, utan är föremål för förhandling med fastighetsägare.

6. Det naturstråk som ligger omedelbart öster om S Västkustvägen (en gång planerat för kollektivtrafik) skall bibehållas.

7.Detaljplanen reglerar inte trafiksystemen, endast markanvändningen.

(Kommentarer inom parentes är Mats S personliga och är inte ett ställningstagande från styrelsen.)
Samtliga berörda har möjlighet att påverka planen genom att framföra sina synpunkter skriftligen till
Kommunstyrelsen, 234 81 Lomma senast 2016-06-17.
Nedtecknat av
Mats Skällenäs

AttachmentSize
PDF icon Underrättelse133.66 KB
PDF icon Plan- och genomförandebeskrivning647.59 KB
PDF icon Plankarta657.6 KB