You are here

Översiktsplan - uppdatering oktober 2020

Här kommer en liten uppdatering från Lomma kommun angående arbetet med den nya översiktsplanen för Lomma.

---
En ny översiktsplan har under vår/sommar varit ute på remiss. I översiktsplanen finns högre krav vid lokalisering av bebyggelse kopplat till risk för översvämning än vad som varit fallet i den gällande detaljplanen. Detta är i överensstämmelse med de krav som t ex länsstyrelsen ställer i detaljplaneärenden.
Prognosen för klimatförändringarnas påverkan på havet skärps ständigt, en högre havsnivå medför risk för såväl översvämningar som erosion och gör att ett utsatt område blir mycket svårbedömt. Påverkan på dagvatten- och skyfallshantering samt grundvatten behöver också utredas ytterligare inom områden som förväntas påverkas av den högre havsnivån. Grundvattennivån kan påverka grundläggningsförhållanden.

I sitt yttrande över samrådsförslaget till översiktsplan 2020 för Lomma kommun uttryckte Länsstyrelsen Skåne även följande:
”I ÖP Lomma anges att lägsta nivå för ny bebyggelse ska vara minst tre meter över havet. Länsstyrelsen bedömer att denna nivå i de flesta fall inte är tillräcklig. (…)När ny bebyggelse och infrastruktur planeras är det enligt Länsstyrelsens uppfattning rimligt att ta höjd för ett längre tidsperspektiv än år 2100 eftersom havsnivåerna kommer att fortsätta stiga. (…)
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att lokaliseringsprövningen använder sig av försiktighetsprincipen och beaktar bebyggelsens förväntade livslängd, scenarier för havsnivåer enligt RCP 8.5 och värre samt till kombinationseffekter av vinduppstuvning, vågpåverkan, vattennivåer i vattendrag och regnhändelser.”
”Länsstyrelsen noterar att det kan finnas outnyttjade byggrätter inom risk för erosion i kommunen. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna om skyldigheten för kommunen att i ett sådant fall där det är klarlagt att marken är olämplig utifrån ett riskperspektiv besluta om anstånd i bygglovsärendet och därefter vidta åtgärder för att upphäva detaljplanen. När detaljplaners genomförandetid har gått ut har kommunen rätt att upphäva, ersätta eller ändra planen även om berörda fastighetsägare motsätter sig det.”

Länsstyrelsen överprövar all detaljplaneläggning, även om den inte överklagas. Om inte länsstyrelsen anser att kommunen beaktat risken tillräckligt väl och detaljplanelägger olämpliga markområden, är det länsstyrelsens uppgift att upphäva detaljplanen.
Detaljplanehandläggarena håller för tillfället på att analysera vilka alternativ som finns för det pågående planarbetet i Habo Ljung utifrån det ovanstående. När detta är klart kommer politisk avstämning att ske. Det planeras ske under senhösten.

Handläggare för detaljplanen är Peter Hultin. Han svarar bäst på eventuella ytterliga frågor kopplat till denna detaljplan.

Vänliga hälsningar

Lovisa Liljenberg, Stadsarkitekt
Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen